Algemene voorwaarden Reboost Fruits

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden, hierna: “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op alle door Reboost froot (KvK-nummer 72460059), hierna: “Reboost Fruits” uitgebrachte offertes en op alle door Reboost Fruits gesloten overeenkomsten waarbij zij de leverancier is van goederen.
1.2 Eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij, hierna: “Afnemer”, zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Het aanbod

2.1 Alle door Reboost Fruits op enigerlei wijze verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders wordt aangegeven.
2.2 Duidelijke vergissingen of fouten in een offerte of aanbod binden Reboost Fruits niet.
2.3 Door Reboost Fruits getoonde of ter beschikking gestelde foto’s, afbeeldingen, informatie, opgaven van gewicht(en) etc. zijn uitsluitend bedoeld om een algemeen idee te geven van een levering. Zij vormen slechts een benadering en zijn niet bindend.
2.4 Levertijden in offertes of aanbiedingen van Reboost Fruits zijn niet fataal in de zin van artikel 6:83 aanhef en onder a BW. Door overschrijding ervan komt Reboost Fruits niet zonder ingebrekestelling in verzuim te verkeren.

Artikel 3 De fruitkratten

3.1 Reboost Fruits spant zich ervoor in haar kratten, manden en schalen, hierna genoemd: ‘fruitkratten’ te voorzien van verschillende soorten vers fruit van goede kwaliteit. Het fruit is direct na levering geschikt voor consumptie. Afnemer dient het fruit voor consumptie wel te wassen en er rekening mee te houden dat fruit een bederfelijk en seizoensgebonden natuurproduct is.
3.2 Het fruit in een fruitkrat kan per seizoen en per levering variëren in soort en hoeveelheid. De fruitkrat bevat standaard diverse fruitsoorten die het hele jaar leverbaar zijn, zoals onder meer bananen, appels en mandarijnen. Reboost Fruits streeft ernaar om de fruitkrat altijd goed gevuld te leveren, waarbij zij rekening houdt met het aantal medewerkers van Afnemer.
3.3 Voor de fruitkratten werkt Reboost Fruits met een roulatiesysteem. De fruitkratten zijn eigendom van Reboost Fruits en zijn in bruikleen bij Afnemer. Indien Reboost Fruits constateert dat er sprake is van schade, verlies of diefstal kan Reboost Fruits aan Afnemer een bedrag ad EUR 10,00 per fruitkrat in rekening brengen.
3.4 Reboost Fruits biedt de mogelijkheid om een display te plaatsen waarin de fruitkratten geplaatst kunnen worden. Het display is eigendom van Reboost Fruits en is in bruikleen bij Afnemer. Het display is een onderdeel van het roulatiesysteem en heeft een representatieve functie. Indien Reboost Fruits constateert dat er sprake is van schade, verlies of diefstal kan Reboost Fruits aan Afnemer een bedrag ad EUR 60,00 per display in rekening brengen.
3.5 De onder artikel 3.3 en artikel 3.4. genoemde bedragen zijn direct en ineens opeisbaar.

Artikel 4 Gratis fruitkrat

4.1 De gratis fruitkrat betreft een kosteloze (eerste) levering van een fruitkrat. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, is de gratis fruitkrat bedoeld om aspirant Afnemers kennis te laten maken met Reboost Fruits.
4.2 De gratis fruitkrat geldt voor een proefperiode van maximaal zeven (7) dagen, waarna de proefperiode van rechtswege wordt omgezet in overeenkomst voor onbepaalde tijd. Op die overeenkomst is de standaard opzegtermijn van één maand, genoemd in artikel 11.1, van toepassing.
4.3 Indien binnen de proefperiode van zeven (7) dagen schriftelijk door Afnemer aan Reboost Fruits kenbaar wordt gemaakt dat Afnemer geen overeenkomst voor onbepaalde tijd wil aangaan met Reboost Fruits, zal Reboost Fruits na afloop van de proefperiode geen fruit meer leveren en komt er geen (nadere) overeenkomst tussen partijen tot stand.
4.4 Reboost Fruits behoudt zich het recht voor om een overeenkomst aan te gaan met Afnemer zonder de levering van een gratis fruitkrat.

Artikel 5 Beterschap Box

5.1 Afnemer kan tegen betaling een Reboost Beterschap Box, hierna: “Beterschap Box” afnemen. De Beterschap Box kan besteld worden door een e-mail te sturen naar info@reboostfruits.nl of door een verzoek in te dienen op de website www.reboostfruits.nl. Afnemer dient Reboost Fruits hierbij te voorzien van 1) haar klantnaam, 2) een contactpersoon inclusief diens telefoonnummer en emailadres, 3) de naam, het adres en telefoonnummer van de ontvanger van de Beterschap Box, 4) het gewenste pakket voor de ontvanger van de Beterschap Box en 5) een korte persoonlijke boodschap voor de ontvanger van de Beterschap Box.
5.2 Afnemers die gebruik maken van de wekelijkse of dagelijkse bezorging van fruit op kantoor, hebben de mogelijkheid om kosteloos een Beterschap Box te verzenden naar een zieke werknemer.
5.3 De in artikel 5.2. bedoelde aanbieding van een gratis Beterschap Box houdt verband met de jaarlijkse afname van de Afnemer en het soort  Box dat de Afnemer bestelt. Ingeval de afname van de Afnemer niet voldoende is voor een gratis Beterschap Box zal Reboost Fruits de Afnemer tijdig informeren omtrent de kosten voor de Beterschap Box.
5.4 De gratis Beterschap Box is een aanvullende service van Reboost Fruits. Reboost Fruits behoudt zich te allen tijde en ten aanzien van al haar Afnemers het recht voor om deze aanvullende service niet langer meer aan te bieden.

Artikel 6 Prijs en betaling

6.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden in de overeengekomen munteenheid en op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer.
6.2 De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Reboost Fruits. Het is Afnemer niet toegestaan betaling op te schorten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvorderingen van Afnemer. Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is Afnemer van rechtswege, zonder enige aankondiging, over de openstaande factuur een samengestelde rente van 1,5 procent per maand verschuldigd aan Reboost Fruits. Afnemer is in dat geval bovendien een vergoeding verschuldigd voor de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ter hoogte van 15% van de onbetaald gelaten factuur.
6.3 Reboost Fruits behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs voor leveringen eenzijdig te verhogen. Reboost Fruits dient Afnemer een maand voor de ingang van een eenzijdige prijsverhoging schriftelijk over die prijsverhoging te informeren, met uitzondering van een prijsverhoging als gevolg van een aanpassing in het voor fruit geldende BTW-tarief. Een dergelijke prijsverhoging kan direct door Reboost Fruits worden doorgevoerd.

Artikel 7 Levering

7.1 Reboost Fruits streeft ernaar om te leveren op de overeengekomen dag. Mocht dit niet lukken dan probeert Reboost Fruits Afnemer hieromtrent tijdig te informeren en zal zij zich inspannen om alsnog zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te leveren.
7.2 Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn niet fataal in de zin van artikel 6:83 aanhef en onder a BW.
7.3 Indien de levering niet tijdig geschiedt, dient Reboost Fruits formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke aanvullende termijn van minimaal 3 werkdagen te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen. Alleen indien Reboost Fruits ook na ommekomst van die aanvullende termijn haar verplichtingen niet nakomt, kan er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
7.4 Reboost Fruits is nimmer gehouden om te leveren op in een Nederland erkende feestdag. Indien een levering is ingepland op een in Nederland erkende feestdag is Reboost Fruits gerechtigd de dag van levering te wijzigen en/of de levering te annuleren. In voornoemd geval zal Reboost Fruits Afnemer hieromtrent tijdig proberen te informeren.
7.5 Afnemer dient wijzigingen in de leverhoeveelheden uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de dag van levering door te geven aan Reboost Fruits, via het e-mailadres: info@reboostfruits.nl.
7.6 Reboost Fruits spant zich ervoor in een fruitkrat zonder beurzen of beschadigingen bij Afnemer te leveren. Het risico voor verlies of schade gaat vanaf het tijdstip van levering over op Afnemer, ook indien de eigendom van de goederen nog niet is overgegaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

9.1 Reboost Fruits is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade valt onder andere, maar niet uitsluitend, schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig leveren door Reboost Fruits, schade aan goederen van de Afnemer of derden, omzetverlies, gederfde winst en letselschade.
9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten van het leveren van een nieuw exemplaar van een fruitkrat voorzien van vers fruit.
9.3 Indien Reboost Fruits aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Reboost Fruits te verstrekken uitkering, althans tot maximaal éénmaal het factuurbedrag voor de geleverde fruitkrat(ten), althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van bewuste roekeloosheid van Reboost Fruits.
9.5 Elke aansprakelijkheid van Reboost Fruits vervalt door verloop van drie maanden na de datum van levering van de betreffende fruitkrat(ten).

Artikel 9 Overmacht

10.1 Reboost Fruits is niet aansprakelijk voor door Afnemer geleden schade door een tekortkoming  wegens een voorval dat niet is te wijten aan schuld van Reboost Fruits en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Reboost Fruits komt (“Overmacht”).
10.2 Overmacht als bedoeld in dit artikel omvat: stakingen, exportbeperkingen of verboden, gebrek aan grondstoffen, vertragingen in levering door (toe)leveranciers, oorlogen, burgeroorlogen, opstanden, branden, overstromingen, arbeidsgeschillen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of soortgelijke maatregelen, vrachtembargo’s, niet-beschikbaarheid van de vereiste vergunningen, licenties en/of toestemmingen, niet-nakoming of overmacht van leveranciers,  transportproblemen of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de invloed van Reboost Fruits liggen. Dergelijke omstandigheden vormen Overmacht voor zowel Reboost Fruits als haar leveranciers.
10.3 Indien de periode waarin Reboost Fruits haar verplichtingen niet kan uitvoeren langer duurt of zal duren dan een maand, heeft Reboost Fruits het recht om de overeenkomst op te zeggen, zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding aan de Afnemer.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

11. Reboost Fruits heeft het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, indien beslag wordt gelegd op goederen van Afnemer, aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend dan wel Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens Reboost Fruits niet nakomt of Reboost Fruits vreest dat Afnemer niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen, en Afnemer niet binnen de door Reboost Fruits aangegeven periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
12. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van Reboost Fruits jegens Afnemer uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 11 Opzegging

11.1 De overeenkomst tussen Reboost Fruits en Afnemer kan door Reboost Fruits of Afnemer schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.
11.2 Reboost Fruits zal wegens opzegging nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle offertes van Reboost Fruits en op alle overeenkomsten tussen Reboost Fruits en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
12.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Reboost Fruits is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Reboost Fruits het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.